lördag, juli 03, 2010

Dags att exportera förbudet mot köp av sexuell tjänst!

Den 1 januari 1999 införde Sverige under en socialdemokratisk regering, som första land i världen, en lagstiftning som kriminaliserade köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster.

Farhågorna inför lagens införande var många, bland annat att gatuprostitutionen skulle flytta sig under jord och att det därmed skulle bli svårare att hjälpa de prostituerade ur prostitutionen och att de prostituerade skulle få en otryggare tillvaro. Nu, drygt tio år senare har lagens effekter utretts. På punkt efter punkt visar utredningen att lagen har varit effektiv.

Det internationella intresset för hur lagen fungerar är stort. Men bara också i Norge (från och med 2009) har en liknande lag införts. Nu är det dags för Sverige att låta lagen gå på export. Draghjälp i exporten kan vi få av att den storsäljande amerikanska boken Half the sky, som behandlar frågor om trafficking, våld mot kvinnor och mödradödlighet. I boken förespråkar författarna den svenska sexköpslagen efter att de studerat hur den globala handeln med kvinnors kroppar fungerar.

De borgerliga riksdagsledamöterna Fredrik Federley (C), liksom Centerns ungdomsförbund, och Camilla Lindberg (Fp) argumenterar för att lagen ska avskaffas då den slår hårdast mot de prostituerade. Den utredning som nu gjorts visar att dessa farhågor inte besannats. Det är uppenbarligen dags för Federley och Lindberg att ändra åsikt.

Så vad kom den igår publicerade utredningen fram till. Jo, detta:

Prostitutionen i gatumiljö har halverats. Det förekom ungefär lika mycket gatuprostitution i de tre huvudstäderna i Danmark, Norge och Sverige innan förbudet mot köp av sexuell tjänst infördes i Sverige, men att det därefter skett en kraftig ökning av antalet kvinnor i gatuprostitutionen i både Danmark och Norge. Personerna i gatuprostitutionen uppskattades år 2008 vara tre gånger så många i både Danmark och Norge som i Sverige.

Internetprostitutionen har de senaste fem åren ökat i Sverige liksom i Danmark och Norge. Omfattningen av denna prostitutionsform är dock större i våra grannländer och det finns ingenting som tyder på att det skulle ha skett en större ökning av prostitutionen på Internet i Sverige än i dessa jämförbara länder. Detta talar mot att förbudet skulle ha medfört att gatuprostitutionen i Sverige bytt arena till Internet. Mot den här bakgrunden menar utredningen att man bör kunna dra slutsatsen att den halvering av gatuprostitutionen som skett i Sverige utgör en reell minskning av prostitutionen i Sverige.

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också motverkat etableringen av organiserad kriminalitet i Sverige. Människohandel för sexuella ändamål är en växande form av allvarlig ekonomisk brottslighet i stora delar av världen. Även om utredningen menar att det är svårt att bedöma den exakta omfattningen av människohandel för sexuella ändamål i Sverige anses etableringen av denna typ av kriminalitet ha betydligt mindre omfattning här än i andra jämförbara länder. Enligt Rikskriminalpolisen är det uppenbart att förbudet mot köp av sexuell tjänst fungerar som en barriär för människohandlare och kopplare som överväger att etablera sig i Sverige.

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också en normativ effekt. Det har skett en markant förändring av inställningen till köp av sexuella tjänster som i tiden sammanfaller med kriminaliseringen av sexköp. Det finns numera ett starkt stöd för förbudet mot köp av sexuell tjänst i Sverige.

Förbudet har också visat sig ha en avskräckande effekt på sexköpare. Enligt undersökningar som gjorts i Sverige i tiden efter kriminaliseringen har andelen män som uppger att de vid något tillfälle köpt sex minskat och färre män verkar köpa sex i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Ett antal av de tillfrågade i en undersökning från 2008 uppgav också att förbudet hade påverkat dem så att de slutat köpa sex.

Och till sist, utredningen har inte kunnat finna att kriminaliseringen negativt drabbat de personer som utnyttjas i prostitution.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns en märklig sak i denna debatt. I alla andra sammanhang har den som säljer en vara eller tjänst ansvar för detta. Men i denna fråga så undantas detta.
Givetvis skulle även den som prostituerar sig kunna straffas
i ett rättssamhälle.

Someone sa...

"Farhågorna inför lagens införande var många, bland annat att gatuprostitutionen skulle flytta sig under jord och att det därmed skulle bli svårare att hjälpa de prostituerade ur prostitutionen och att de prostituerade skulle få en otryggare tillvaro."


Och det är precis det som hänt.

Gör man det bara olagligt att sälja narkotika så kommer försäljarna att fortsätta, för de finns alltid folk som vill ha det.

Gör både försäljning och köp olagligt, eller gör det helt fritt, så det ska vara. Prostitution har alltid funnits, och kommer alltid att finnas.
Blanda inte in trafficking för det har inte med detta att göra.

DrKejs sa...

Det är väldigt talande för skribentens skeva människosyn att kvinnors sexköp inte ens tas upp. Eller är det enligt skribenten ok att kvinnor köper sex men att män inte ska få göra det?

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Jag ska bemöta er alla tre: Bo Grahn, Someone och DrKejs. Jag börjar med bemötande och avslutar med att sätta prostution i ett större sammanhang
@Bo Grahn. Det är inget konstigt att inte straffa de som utnyttjas, alltså de var kroppar köps. Det handlar inte om vanlig försäljning utan om övergrepp. Givetvis ska ingen straffas för det övergrepp den utsätts för.
Dessutom har du fel om varan arbetskraft. Det finns en maktrelation i anställningar liksom i prostitution även om de r av olika slag och bara den ena alltid innebär sexuellt utnyttjande. Varan arbetskraft har den överordnade parten stort ansvar för.
.
@Someone. Förutom att du bara påstår något utan att ha belägg för det gör du det för enkelt för sig. Det är inte konstigt att prostitutionen blomstrar på internet då det är så användbart för ljusskygg kommunikation. All fildelning är ett bra exempel på hur oregerligt internet är
Att inte ta med fler faktorer i analysen är att reducera analysen bortom det trovärdiga. Både du och Bo Grahn missar helt maktaspekten. Troligen skulle du hålla med om att en sådan finns i barnprostitution. Varför skull det inte då finnas i myndig ålder?
Ingen ska straffas för att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Du avslutar med ännu ett ogrundat påstående som dessutom saknar relevans. Inte skulle du väl vilja avkriminalisera mord om det alltid förekommit? Om du gjort som jag, kollat aktuell forskning, skulle du se att trafficking är en av flera sorters prostitution. Du har alltså fel.
..
@DrKejs. Utan att känna skribenten tror jag mig veta att hon inte har någon skev människosyn. Jag tror mig också veta att skribenten tar avstånd från alla sexköp.
Journalisten Louise Eek, med egen erfarenhet av prostitution, har angivit sifforrna 90% och en till som var över 90%. Den ena gällde hur många av männen som är köpare, den andra hur många av kvinnorna som säljer.
Visst finns kvinnliga torskar och manliga prostiturerade liksom det finns utomeuropeiska personer som röstar på Sverigedemokraterna.
Det är viktigt att se prostitution som en del av en större manlig underodning av kvinnor. Tjatsex mot någons vilja, fylla som ursäkt för att inte lyssna till ett nej, att tolka nej som öppning för att tjata mer, att tolka tystnad som ja o s v är alla olika sätt för främst män att överordna sig främst kvinnor.
Att inget av det här är oförarligt blir uppenbart när de män som raljerar över moralism får förslaget att deras döttrar ska prostituera sig. Då blir den spontana reaktionen från männen ett kvitto på all förljugenhet och hyckleri som snurrar runt i den här debatten.
Den dagen Bo Grahn och Someone öppet och seriöst kan föreslå sina döttrar, systrar, mödrar eller mormor/farmor att prostituera sig som alternativ till de lönearbeten de sysslar med idag, den dagen blir den här diskussionen något annat en kvasi-debatt.

Someone sa...

Total idioti ifrån din sida.


En person som säljer en tjänst är alltså ett offer?

Hoppa av din fanatiska feminism och se verkligheten. Eller anser du att kvinnor inte har rätt till sina egna kroppar? De får inte ha sex med vem de vill, och samtidigt ta betalt för det? Varför ska inte kvinnor få använda sin sexuella makt de har över männen?

Sedan avslutar du med mer och mer idioti, jämföra med mord? Otroligt dumt. Varför vill ni feminister inte ge kvinnor ansvar?

och nej, trafficking är inte prostitution. Men du är ju så inne i din feminism, verkligheten är så långt borta.
Att kalla feministisk trams för forskning är ett hån mot vetenskapen.

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

@Someone. En person med vettiga argument kan jag bemöta. Du verkar dock vara en av rättshaveristerna till höger som en av Rebella-medlemmarna berättat för mig om.
Att avfärda forskning du inte ens känner till namnet på som trams gör, bland andra knäppa yttranden, att du inte kan tas på allvar
Så det enda jag har att säga till utöver oavstående är ett svar på din första mening i det besvarande inlägget: likewise.